1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
tfunda 04.02.2013

Participace na grantových projektech

Participace na grantových projektech

Grantové projekty řešené v současnosti (a nedávné minulosti):
Poskytovatel: MŠMT ČR, projekt MSM 0021620816
Vedoucí projektu: Prof. MUDr. Rokyta Richard, DrSc. (3.LF UK)
Spoluřešitelé: Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.; RNDr. Jaromír Běláček, CSc. (1.LF UK)
Poskytovatel: IGA MZ ČR, projekt NR/8155-5
Vedoucí projektu: Doc. MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA (1.LF UK)
Spoluřešitelé: MUDr. Bohumil Majtan; RNDr. Jaromír Běláček, CSc. (1.LF UK)
Poskytovatel: MZ ČR, projekt NS 10292
Vedoucí projektu: MUDr. Ivana Kuklová, CSc. (1.LF UK)
Spoluřešitelé: MUDr. Martina Kojanová, M.D.; RNDr. Jaromír Běláček, CSc. (1.LF UK)
Poskytovatel: MŠMT ČR, projekt EUPRO 1P OK 460
Vedoucí projektu: Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. (1.LF UK)
Webstránky: www.micep.cz
Poskytovatel: GA UK, projekt 0880/2010
Vedoucí projektu: Ing. Jaroslav Dušek, Ph.D. (1.LF UK)
Aktuální řešitel: Bc. Tomáš Jindra (student 1.LF UK)
Poskytovatel: GA ČR, projekt 202/09/1151
Vedoucí projektu: Ing. Petr Lukeš, Ph.D. (Ústav fyziky plasmatu AV ČR)
Spoluřešitelé: Prof.MUDr.RNDr.Jiří Beneš,CSc. (1.LF UK); Doc.RNDr.Hana Kolářová,CSc. (LF UP)
Poskytovatel: GA ČR, projekt 202/09/1151
Vedoucí projektu: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc. (Biologické centrum AV ČR)
Spoluřešitel: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. (1.LF UK)
Poskytovatel: GA ČR, projekt 203/09/1311
Vedoucí projektu: RNDr. Jarmila Králová, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
Spoluřešitel: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. (1.LF UK)
Poskytovatel: GA ČR, projekt 303/11/1291
Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc. (FCHI VŠCHT)
Spoluřešitel: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. (1.LF UK)
Poskytovatel: GA ČR, projekt 503/10/0664
Vedoucí projektu: Prof. Ing. Milan Marounek, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR)
Spoluřešitel: RNDr. Jiří Škvor, CSc. (1.LF UK)
Poskytovatel: NVP II, projekt 2B08001
Vedoucí projektu: Z.Zölzer
Spoluřešitelé: L.Navrátil; J.Rosina; J.Škopek; J.Sabol; S.Brádka; R.Havránková; Z.Skalická
Poskytovatel: IGA MZ ČR, projekt 9902-4
Vedoucí projektu: P.Hliňáková
Spoluřešitelé: T.Dostálová; L.Navrátil
Poskytovatel: FRVŠ, projekt "2/2010"
Vedoucí projektu: L.Navrátil
Spoluřešitelé: R.Havránková; F.Zölzer; J.Kubeš; Z.Skalická; V.Navrátil
Poskytovatel: MŠMT ČR, projekt RV 2010
Vedoucí projektu: I.Dylevský
Spoluřešitelé: L.Navrátil; J.Rosina; B.Vávrová
Poskytovatel: MV ČR, projekt VG 20102015002
Vedoucí projektu: P.Smrčka
Spoluřešitelé: L.Navrátil; J.Rosina;
Poskytovatel: MV ČR, projekt VG 20102015062
Vedoucí projektu: V.Pitschmann
Spoluřešitelé: I.Tušarová; E.Hrbotická; J.Orel; P.Petrovič; L.Navrátil; Z.Hon; J.Pluhař
Řešitelé projektu: MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.; Ing. Karel Dušek, Ph.D. (1.LF UK)
Poskytovatel: Volkswagen Foundation (Německo), projekt I/83 892
Řešitelé: RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. (1.LF UK), Prof. Jonathon Howard, Prof. Steven N.Fry
Poskytovatel: MŠMT ČR, projekt 7AMB12FR002
Řešitelé: RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. (1.LF UK), Prof. Alain Trembleau (Université P. et M. Curie)
Poskytovatel: GA UK, projekt č. 676812
Vedoucí projektu: RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. (1.LF UK)
Spoluřešitel: Soma Chakraborty, M.Sc. (1.LF UK)

Rozevřít všechny uzly | Zavřít všechny uzly


Biomedicínská statistika

Oddělení biomedicínské statistiky (dále jen "Biostat") je fakultní pracoviště založené v roce 2006 při Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze. Pracoviště poskytuje statistické a konzultační služby pracovníkům výzkumu 1. LF UK Praha a VFN (ale i ostatních fakultních pracovišť).

Nabídka služeb BioStatu

Oddělení biomedicínské statistiky přizpůsobuje nabídku služeb podle měnících se požadavků uživatelů, typů přicházejících úloh a možností poskytovaných datových struktur.

Služby BioStatu zahrnují:
1) konzultace a primární statistické analýzy biomedicínských dat;
2) návrhy na metodiku statistického zpracování a na možnosti využití dostupného statistického SW, zejména programů STATISTICA, SPSS, SAS a Excel.

Poznámka: BioStat může uživatelům poskytnout jen omezený objem základních statistických prací tj. dalších konzultací, předzpracování uživatelem připravených dat, pomoc při přípravě tabulek, grafů nebo při tvorbě statistických částí textu odborných publikací. Požadavky, které překračují základní zaměření oddělení, jeho kapacitní možnosti nebo vyžadují speciální metodické či technické ošetření, je možno řešit po individuální dohodě s pracovníky oddělení.

Okruh statistických služeb, které BioStat nabízí uživatelům, pokrývá níže uvedený seznam (aktualizováno k 6.1.2010):

 • konzultace a návrh nejvhodnějších statistických metod (pro zpracování a analýzu konkrétních biomedicínských dat);
 • popisná statistika;
 • testy normality;
 • základní transformace proměnných;
 • normální a neparametrická ANOVA (zahrnující t-testy, K-W, Friedmannův test atd.);
 • analýza korelačních matic (Pearson, Spearman);
 • regresní analýza (lineární i nelineární /univariate, multivariate ANCOVA, mixed-repeated measures models/);
 • analýza kontingenčních tabulek (testy chí-kvadrát včetně analýzy reziduí);
 • analýza senzitivity medicínských markerů prostřednictvím ROC křivek;
 • hodnocení diagnostické kvality biomedicínských testů (validita a reliabilita);
 • jednoduché modely analýzy přeživání;
 • vybrané mnohorozměrné statistické metody (faktorová, diskriminační, shluková analýza; strukturální modelování - LISREL);
 • rešerše inovačních statistických metod (jsou-li shledány oprávněným požadavkem zákazníka adekvátním řešené medicínské problematice).

Publikační činnost

Pro vyhledání publikací pracovníků ústavu ve fakultní databázi klikněte zde. Další možností získání přehledu o impaktovaných publikacích je databáze Web of Science.


Doktorský studijní program v biomedicíně

Náš ústav se kromě jiného podílí též na postgraduálním doktorském studiu (Ph.D.). Pracovníci ústavu jsou školiteli zejména v oboru Lékařská biofyzika a v oboru Biomedicínská informatika. Více informací pro zájemce o toto studium je dostupných na webstránkách pro doktorské studium na 1. LF UK a oficiálních webstránkách doktorského studia v biomedicíně při UK.

počet zobrazení: 4219 poslední aktualizace: tfunda, 04.02.2013
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.