1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
jzeman 31.08.2017

Participace na grantových projektech

Participace na grantových projektech

Grantové projekty řešené v současnosti (a nedávné minulosti):

Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace

Poskytovatel: MŠMT ČR, projekt MSM 0021620816

Vedoucí projektu: Prof. MUDr. Rokyta Richard, DrSc. (3.LF UK)

Spoluřešitelé: Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.; RNDr. Jaromír Běláček, CSc. (1.LF UK)

Participace a spolupracovníci

Prezentace výsledků

Srovnání morfologických a funkčních cévních změn u nemocných s různými formami
arteriální hypertenze

Poskytovatel: IGA MZ ČR, projekt NR/8155-5

Vedoucí projektu: Doc. MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA (1.LF UK)

Spoluřešitelé: MUDr. Bohumil Majtan; RNDr. Jaromír Běláček, CSc. (1.LF UK)

Participace a spolupracovníci

Prezentace výsledků

Vývojové trendy a prevalence syfilis, gonorey, chlamydiální infekce a HIV/AIDS u osob
s rizikovým sexuálním chováním

Poskytovatel: MZ ČR, projekt NS 10292

Vedoucí projektu: MUDr. Ivana Kuklová, CSc. (1.LF UK)

Spoluřešitelé: MUDr. Martina Kojanová, M.D.; RNDr. Jaromír Běláček, CSc. (1.LF UK)

Participace a spolupracovníci

Prezentace výsledků

Medicínské informační centrum (MICEP)

Poskytovatel: MŠMT ČR, projekt EUPRO 1P OK 460

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. (1.LF UK)

Participace a spolupracovníci

Webstránky: www.micep.cz

Infračervené měření akomodace a vergence

Poskytovatel: GA UK, projekt 0880/2010

Vedoucí projektu: Ing. Jaroslav Dušek, Ph.D. (1.LF UK)

Aktuální řešitel: Bc. Tomáš Jindra (student 1.LF UK)

Participace a spolupracovníci

Dvě po sobě následující fokusované rázové vlny a jejich potenciální využití v terapii
nádorů a řízeném uvolňování léčiv

Poskytovatel: GA ČR, projekt 202/09/1151

Vedoucí projektu: Ing. Petr Lukeš, Ph.D. (Ústav fyziky plasmatu AV ČR)

Spoluřešitelé: Prof.MUDr.RNDr.Jiří Beneš,CSc. (1.LF UK); Doc.RNDr.Hana Kolářová,CSc. (LF UP)

Participace a spolupracovníci

Modifikace a produkce bifunkčních nukleáz in planta a analýza jejich protinádorových
a biologických aktivit

Poskytovatel: GA ČR, projekt 202/09/1151

Vedoucí projektu: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc. (Biologické centrum AV ČR)

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. (1.LF UK)

Participace a spolupracovníci

Syntetické próby pro rozpoznávání nádorových markerů: aplikace pro řízenou buněčnou
apoptózu a směrovanou fotodynamickou terapii

Poskytovatel: GA ČR, projekt 203/09/1311

Vedoucí projektu: RNDr. Jarmila Králová, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR)

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. (1.LF UK)

Participace a spolupracovníci

Nové typy ligandů pro interferenci komunikace rakovinových buněk jako nová terapeutická
strategie

Poskytovatel: GA ČR, projekt 303/11/1291

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc. (FCHI VŠCHT)

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. (1.LF UK)

Participace a spolupracovníci

Izolace, typizace a vývoj imunochemických a instrumentálních metod detekce a
charakterizace Cronobacter sp.

Poskytovatel: GA ČR, projekt 503/10/0664

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Milan Marounek, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR)

Spoluřešitel: RNDr. Jiří Škvor, CSc. (1.LF UK)

Participace a spolupracovníci

Biologická dozimetrie pro osoby profesně vystavené ionizujícímu záření alfa

Poskytovatel: NVP II, projekt 2B08001

Vedoucí projektu: Z.Zölzer

Spoluřešitelé: L.Navrátil; J.Rosina; J.Škopek; J.Sabol; S.Brádka; R.Havránková; Z.Skalická

Participace a spolupracovníci

Strategie léčby onemocnění temporomandibulárního kloubu

Poskytovatel: IGA MZ ČR, projekt 9902-4

Vedoucí projektu: P.Hliňáková

Spoluřešitelé: T.Dostálová; L.Navrátil

Participace a spolupracovníci

Edukační materiál pro výuku předmětů se zaměřením na mechanizmy účinků ionizujícího
a neionizujícího záření

Poskytovatel: FRVŠ, projekt "2/2010"

Vedoucí projektu: L.Navrátil

Spoluřešitelé: R.Havránková; F.Zölzer; J.Kubeš; Z.Skalická; V.Navrátil

Participace a spolupracovníci

Materiálně technické zajištění učebny morfologických oborů

Poskytovatel: MŠMT ČR, projekt RV 2010

Vedoucí projektu: I.Dylevský

Spoluřešitelé: L.Navrátil; J.Rosina; B.Vávrová

Participace a spolupracovníci

Osobní bezpečnostní dohledový systém pro podporu výcviku a zásahu jednotek IZS

Poskytovatel: MV ČR, projekt VG 20102015002

Vedoucí projektu: P.Smrčka

Spoluřešitelé: L.Navrátil; J.Rosina;

Participace a spolupracovníci

Výzkum metod kontroly vody kontaminované toxickými látkami za mimořádných
bezpečnostních situací

Poskytovatel: MV ČR, projekt VG 20102015062

Vedoucí projektu: V.Pitschmann

Spoluřešitelé: I.Tušarová; E.Hrbotická; J.Orel; P.Petrovič; L.Navrátil; Z.Hon; J.Pluhař

Participace a spolupracovníci

Posouzení vhodnosti použití excimerového laseru k léčení onychomykózy

Řešitelé projektu: MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.; Ing. Karel Dušek, Ph.D. (1.LF UK)

Participace a spolupracovníci

Neuronální řízení letových manévrů Drosophily

Poskytovatel: Volkswagen Foundation (Německo), projekt I/83 892

Řešitelé: RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. (1.LF UK), Prof. Jonathon Howard, Prof. Steven N.Fry

Participace a spolupracovníci

Dynamika třídění a formování svazků axonů

Poskytovatel: MŠMT ČR, projekt 7AMB12FR002

Řešitelé: RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. (1.LF UK), Prof. Alain Trembleau (Université P. et M. Curie)

Participace a spolupracovníci

Role periferních reflexů v rytmické motorické aktivitě

Poskytovatel: GA UK, projekt č. 676812

Vedoucí projektu: RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. (1.LF UK)

Spoluřešitel: Soma Chakraborty, M.Sc. (1.LF UK)

Participace a spolupracovníci
počet zobrazení: 5898 autor: tfunda, poslední aktualizace: jzeman, 31.08.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.